Regulamin

 1. Doba trwa od godz. 16.00 pierwszego dnia pobytu do godz. 10.30 ostatniego dnia pobytu. Domki nie będą wydawane po godzinie 19.00 – w przypadku późniejszego przyjazdu wydanie domku nastąpi kolejnego dnia o godz. 10.30 (bez zmiany kosztów), nieuzgodnione pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 10.30 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę   i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu – chyba, że ustalono inny termin przyjazdu/wyjazdu z kierownikiem lub właścicielem Ośrodka.
 2. Formalności i opłatę dokonuje się przelewem na wskazane konto. Do korzystania z domku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie wpłatą całkowitą (ewentualnie zaliczką wraz uregulowaniem w dniu przyjazdu reszty całego kosztu pobytu oraz z opłatami dodatkowymi – kaucja).
 3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub zmiany długości pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd) opłaty nie podlegają zwrotowi. Wynajmujący nie może udostępniać domku innym osobom – niezameldowanym w Ośrodku, nawet jeśli nie upłynął termin za który uiścił należną opłatę.
 4. Domek nie może być zamieszkany przez większą liczbę osób, aniżeli zgłoszoną w rezerwacji. (Liczba osób……..)
 5. Najemca zobowiązany jest używać domek zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w związku z umyślnym bądź nieumyślnym zaniechaniem (pobierana jest kaucja zwrotna w kwocie 200 zł).
 7. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (23.00-7.00).
 8. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniami spoczywa na Najemcy. Wynajmujący właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy w czasie pobytu.
 9. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które zobowiązują się przestrzegać regulaminu ośrodka i skutków korzystania z istniejących na terenie urządzeń. Dorośli biorą całkowitą odpowiedzialność za czyny osób do 18 roku życia jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa zaistniałych sytuacji na terenie Ośrodka. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za urazy, złamania oraz inne uszczerbki na zdrowiu podczas pobytu na terenie Ośrodka. Zalecane jest wykupienie ubezpieczenia na czas urlopu-wakacji we własnym zakresie.
 10. Miejsca postojowe ośrodka są niestrzeżone i bezpłatne wyłącznie dla klientów ośrodka podczas ich pobytu . Do jednego domku przypisane jest miejsce dla 2 pojazdów. Na terenie Ośrodka zabrania się rozbijania namiotów, rozpalania ognisk i zastawiania drogi wyjazdowej innym pojazdom.
 11. W przypadku przebywania zwierząt na terenie ośrodka, właściciel zwierzęcia zaświadcza o posiadaniu wymaganych szczepień. Psy mogą przebywać wyłącznie w kagańcach i na smyczy.
 12. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 13. Wynajmujący ma prawo jednostronnego rozwiązania umowy (bez zwrotu wpłaty za pobyt oraz kaucji), jeśli Najemca:
  • powoduje szkody w domku, jak i na zewnątrz obiektu lub też naraża na zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
  • nie przestrzega ciszy nocnej,
  • zachowuje się w sposób uciążliwy dla sąsiadujących lokatorów,
  • w domku przebywa więcej osób niż zgłoszono podczas rezerwacji,
  • nie przestrzega pozostałych zakazów ustalonych w regulaminie.
 14. Korzystający z domku zobowiązani są do utrzymywania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Domek oraz jego otoczenie należy oddać w takim stanie czystości, w jakim został wydany do użytku.
 15. Regulamin jest umową zawartą między gościem a właścicielem obiektu Ośrodek Krasnal w Ślesinie. Gość akceptuje i zgadza się z warunkami umowy  oraz przyjmuje do wiadomości informację RODO w chwili wpłacenia zadatku.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel (kierownik) Ośrodka.

 

RADOSŁAW KNAST

                                                                                                                                                                                  (właściciel)

Przyjąłem do wiadomości i akceptuję

dn. ……………………………………………

PRZEPISY RODO:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , informuję Pana/Panią, że:

 1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Adra Radosław Knast z siedzibą: 62-230 Witkowo, Kosynierów Miłosławskich 1

 2. Jako administrator danych osobowych, będziemy przetwarzać Pana/ Pani następujące dane osobowe: imię, nazwisko, NIP, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego.

 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, pkt c i pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem:

(a) zawarcia i realizacji umowy- zgłoszenie na pobyt w Ośrodku Krasnal w Ślesinie – przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana / zakończona / rozwiązana.

(b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Ośrodek albo Pan / Pani mogą mieć w stosunku do siebie w związku z zawarciem lub realizacją Umowy – przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana / zakończona / rozwiązana,

(c) realizacji przez Ośrodek ciążących na niej obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana / zakończona / rozwiązana.

 1. Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy.

 2. Posiada Pan/ Pani prawo do:

(a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

(b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, w sytuacji technicznej możliwości do takiego przeniesienia;

(c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

(d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest: Radosław Knast e-mail: fwrar@poczta.fm.

 2. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, może Pan / Pani zwrócić się do wskazanej w zdaniu poprzedzającym osoby.

 3. Przewidywanymi odbiorcami Pana / Pani danych osobowych są pracownicy Ośrodka oraz firmy współpracujące (księgowość, ubezpieczalnia) – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Dokonując wpłaty zaliczki/zadatku/opłaty za pobyt osoba rezerwująca przyjmuje do wiadomości i zgadza się na powyższe zapisy.Napisz do nas