RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , informuję Pana/Panią, że:

  1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Adra Radosław Knast z siedzibą: 62-230 Witkowo, Kosynierów Miłosławskich 1

  2. Jako administrator danych osobowych, będziemy przetwarzać Pana/ Pani następujące dane osobowe: imię, nazwisko, NIP, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego.

  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, pkt c i pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem:

(a) zawarcia i realizacji umowy- zgłoszenie na pobyt w Ośrodku Krasnal w Ślesinie – przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana / zakończona / rozwiązana.

(b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Ośrodek albo Pan / Pani mogą mieć w stosunku do siebie w związku z zawarciem lub realizacją Umowy – przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana / zakończona / rozwiązana,

(c) realizacji przez Ośrodek ciążących na niej obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana / zakończona / rozwiązana.

  1. Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy.

  2. Posiada Pan/ Pani prawo do:

(a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

(b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, w sytuacji technicznej możliwości do takiego przeniesienia;

(c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

(d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

  1. Inspektorem Ochrony Danych jest: Radosław Knast e-mail: fwrar@poczta.fm.

  2. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, może Pan / Pani zwrócić się do wskazanej w zdaniu poprzedzającym osoby.

  3. Przewidywanymi odbiorcami Pana / Pani danych osobowych są pracownicy Ośrodka oraz firmy współpracujące (księgowość, ubezpieczalnia) – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.Napisz do nas